Investera i ett ekosystem och inte bara i skapandet av innehåll

Förstå Hela Värdet i ert utvecklingsarbete inom Learning

I utvecklingsarbetet inom lärande, läggs tonvikten från företagsledningen ofta starkt på kvaliteten på innehållsskapandet i tron om att maximera utvecklingen inom arbetsstyrkans kunskapsnivå. Medan detta är otvivelaktigt väsentligt, är det inte den enda faktorn som bestämmer värdet av lärande som de erbjuder sin personal/slutanvändare. Forskning tyder på att fokusera enbart på innehållskvalitet är som att kämpa en förlorad strid. Istället ligger nyckeln till att sticka ut i att vårda det bredare ekosystemet för lärande.

Kraften i LärandeEkosystem

De mest framgångsrika företagen som erbjuder utbildning för sin personal skiljer sig genom att koppla samman olika delar av lärandeekosystemet. Detta tillvägagångssätt innefattar flera innovativa strategier:

1. Kultivera en Gemenskap av Kunskapdelare:

Stimulera ett nätverk av engagerade lärare genom att uppmuntra tidigare användare, studenter och experter inom olika ämnesområden att agera som ledare och inspiratörer. Genom att ge dem verktyg och möjligheter att utveckla och distribuera eget material på plattformen, främjas inte bara kunskapsutbyte utan också innovation och entreprenörskap. Dessa alumner och experter kan ta på sig rollen som kursernas ansikten utåt, där de delar med sig av sin expertis och skapar en rikare, mer dynamisk utbildningsmiljö. De får en unik möjlighet att både sprida sin kunskap och också att möjligtvis dra ekonomisk nytta genom försäljningen av deras egna skapade kurser eller material.

2. Integrera Praktiska Verktyg:

Utvecklandet av anpassade applikationer som harmoniserar med mjukvarusystem som är standard inom olika branscher, såsom Salesforce, Microsoft Teams eller andra liknande system, är en central del i att skapa ett fördjupat och praktiskt lärandeekosystem. Genom att skapa dessa broar, kan användarna smidigt överföra och tillämpa nyvunna kunskaper direkt i sina arbetsprocesser.

Detta innebär att vi inte bara integrerar lärandemoduler i dessa system, utan vi utvecklar också specialiserade verktyg som kan erbjuda omedelbar assistans. Till exempel kan ett sådant verktyg vara en inbyggd assistent i ett CRM-system som ger steg-för-steg vägledning baserat på bästa praxis från en kurs i kundrelationer. För en säljare innebär detta realtidsstöd i kundkommunikationen, med förslag på skräddarsydda svarsalternativ och handlingsbara insikter som är direkt hämtade från deras utbildning.

Vidare kan vi konstruera simuleringsbaserade moduler som låter användarna öva på komplexa uppgifter i en kontrollerad virtuell miljö, vilket efterliknar de verktyg de använder dagligen. Detta kan inkludera scenario-baserad träning för t ex medicinsk programvara, där vårdpersonalen kan öva på att navigera elektroniska medicinska journaler effektivt och med minimerad risk för fel.

Genom att skapa dessa djupa integrationer mellan lärande och arbetsflöden möjliggör vi för användarna att inte bara lära sig teori utan också att omsätta teorin i praktik, vilket ökar kompetens och produktivitet. Detta är en investering i lärande som betalar sig flerfaldigt, genom att det ger mätbara resultat på arbetsplatsen.

3. Erbjuda Digital Legitimationshantering:

Att tillhandahålla en digital plånbok, kopplat till såsom BankID, ID06 eller FrejaID, för slutanvändarna innebär att skapa en centraliserad och säker digital lagringsplats där användarna kan samla alla sina lärande meriter, inklusive certifieringar, examensbevis och ackumulerade poäng. Detta system fungerar som en digital portfolio som inte bara organiserar och bevarar viktiga dokument utan också förenklar processen att dela dessa med externa parter som potentiella arbetsgivare eller professionella föreningar.

En sådan plånbok skulle ge användarna möjlighet att:

 • Samla bevis på kompetens: Användaren kan ladda upp och hantera sina certifikat och kvalifikationer från olika kurser och utbildningsprogram, oavsett om de är onlinekurser, workshops, eller formella examina.
 • Verifiera äktheten: Plattformen skulle erbjuda verifieringsmekanismer som säkerställer att de dokument och meriter som presenteras är äkta, vilket ökar trovärdigheten hos informationen som delas.
 • Dela enkelt med andra: Med några klick skulle användarna kunna dela sina meriter med intresserade parter utan att behöva skicka flera dokument varje gång. Detta kunde inkludera en delningsfunktion via e-post, länkar eller till och med integrationer med professionella nätverk som LinkedIn.
 • Anpassa vad som delas: Användarna skulle kunna välja specifikt vilka certifieringar eller uppgifter de vill dela med sig av, vilket ger dem kontroll över deras professionella bild och privatliv.
 • Underlätta livslångt lärande: Genom att ha alla sina lärande meriter samlade på ett ställe, kan användaren lättare identifiera vilka områden de vill utveckla vidare och planera sin fortsatta utbildning.

Denna digitala plånbok skulle vara en revolutionerande tjänst som inte bara stärker banden mellan utbildning och karriärutveckling utan också underlättar en smidig övergång från studier till arbetsliv. Dessutom skulle det vara ett värdefullt verktyg för rekryterare och arbetsgivare som söker efter verifierade kompetenser och kvalifikationer hos potentiella kandidater.

4. Underlätta Karriärutveckling – Från Skola till Arbetslivet:

Vårt engagemang för elevernas framgång sträcker sig långt bortom kursrummets väggar. Genom att aktivt assistera i jobbplaceringar, ger vi våra kunder de verktyg och resurser de behöver för att framgångsrikt navigera sina elever på arbetsmarknaden. Våra kunder kan etablerar partnerskap med ledande rekryteringsbyråer och branschorganisationer för att säkerställa att eleverna har tillgång till ett nätverk av potentiella arbetsgivare.

Efter avslutade kurser kan eleverna dra nytta av de integrerade karriärtjänster som erbjuds av organisationen eller byrån. Dessa kan vara:

 • Personlig karriärrådgivning: För att hjälpa dem att förstå sina styrkor och hur de kan positionera sig på arbetsmarknaden.
 • CV-granskning och intervjuträning: För att förbereda dem för anställningsprocessen.
 • Nätverksevent: För att ansluta dem med industrianslutna och potentiella arbetsgivare.
  Jobbmässor och rekryteringsevent: Där de kan träffa arbetsgivare ansikte mot ansikte.
 • Digitala matchningstjänster: Som kopplar ihop elevernas kompetensprofiler med arbetsgivares behov.
 • Alumni-nätverk: Som ger dem en plattform för att hålla kontakten och utbyta erfarenheter samt att ta del av nya jobbmöjligheter.

Vår målsättning är att skapa en robust förbindelse mellan utbildning och arbetsliv. Genom att integrera karriärutvecklingstjänster i vårt erbjudande, hjälper vi inte bara eleverna att få ett jobb, vi hjälper dem att bygga en karriär. Detta förändrar fundamentalt värdepropositionen för våra kunders utbildningsprogram och positionerar de som en ledande kraft i att skapa ett levande och interaktivt lärandeekosystem.

Denna holistiska approach betonar vikten av att inte bara tillhandahålla utbildning utan även att stödja den efterföljande karriärutvecklingen, vilket är avgörande för att säkerställa att utbildningstransformationen leder till reella arbetsmöjligheter.

Den Strategiska Möjligheten i att Diversifiera Fokus

Många går in i det professionella utbildningsområdet drivna av en passion för innehåll och undervisning. Medan denna passion är lovvärd och utgör grunden för industrin, har en innehållsförst strategi sina begränsningar. De mest framgångsrika företagen följer en annan väg, som omfattar:

 1. Strategiska Pelare för Tillväxt: Kontinuerligt fokusera på fem strategiska pelare som driver er organisations lönsamma tillväxt. Exempel på strategiska pelare kan vara Produkt- och tjänsteinnovation, Kundrelationer, Operativ effektivitet, Marknadsföring och varumärkesbyggande och Personal och kultur.
 2. Data-driven Talang: Anställa individer som möjliggör för organisationen att anta ett mer datadrivet tillvägagångssätt.
 3. Modulärt Innehåll: Bryta ner innehållet i hanterbara, uppdaterbara moduler.
 4. Hantering av Innehållets Livscykel: Regelbundet ta bort föråldrat innehåll för att hålla utbudet relevant och fräscht.
 5. Lägga Till Värde Utöver Innehållet: Förbättra deras erbjudanden med värdefulla förbindelser och tjänster.

Den Kumulativa Effekten på Innehållskvaliteten

Intressant nog stärker dessa strategier inte bara organisationens tillvägagångssätt utan även oavsiktligt innehållet självt. Genom att integrera dessa element kan lärandet erbjuda en mer heltäckande och påverkande upplevelse. Skiftet från ett rent innehållsfokus till ett mer ekosystemorienterat tillvägagångssätt kan mycket väl vara den strategiska rörelsen som skiljer en organisation från konkurrenterna på marknaden.